Khái niệm, định nghĩa Hàm append() trong Python là gì?

Hàm append() trong python phụ thêm đối tượng obj vào cuối list.

Ví dụ:

aList = [123, 'xyz', 'hoang', 'abc'];
aList.append( 2015 );
print "List sau khi cap nhat : ", aList

Kết quả:

List sau khi cap nhat :  [123, 'xyz', 'hoang', 'abc', 2015]