Khái niệm, định nghĩa Hàm array() trong PHP là gì?

Hàm array() trong PHP trả về một mảng các tham số. Các tham số có thể được cung cấp một chỉ mục với toán tử => trong PHP.

Cú pháp

Cú pháp của hàm array() trong PHP là:

Tham số

Tham sốMiêu tả
keyTùy ý. Xác định key, trong kiểu số hoặc chuỗi. Nếu không được thiết lập, một key số nguyên sẽ được tạo, bắt đầu từ 0
valueBắt buộc. Xác định value

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách tạo mảng hai chiều, cách xác định key cho mảng liên hợp, và cách bỏ qua và tiếp tục các chỉ mục số trong các mảng thông thường.