Khái niệm, định nghĩa Hàm array_change_key_case() trong PHP là gì?

Hàm array_change_key_case() là hàm trả về một mảng với tất cả key trong dạng chữ hoa hoặc chữ thường.

Cú pháp

<span class="type">array</span> <span class="methodname"><strong>array_change_key_case</strong></span> ( <span class="methodparam"><span class="type">array</span> [[code class="parameter"]]czo2OlwiJGFycmF5XCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]</span> [, <span class="methodparam"><span class="type">int</span> [[code class="parameter"]]czo1OlwiJGNhc2VcIjt7WyYqJl19[[/code]]<span class="initializer"> = CASE_LOWER</span></span> ] )

Trong đó

array

là mảng cần chuyển đổi

case

là CASE_UPPER or CASE_LOWER (default)

  • CASE_LOWER: Chuyển về dạng chữ thường
  • CASE_UPPER: Chuyển về dạng chữ in hoa.

Lưu ý: FALSE nếu giá trị đưa vào không phải là một mảng.

Ví dụ:

&lt;?php
$input_array = array("FirSt" =&gt; 1, "SecOnd" =&gt; 4);
print_r(array_change_key_case($input_array, CASE_UPPER));
?&gt;

Kết quả:

Array
(
 [FIRST] =&gt; 1
 [SECOND] =&gt; 4
)