Khái niệm, định nghĩa Hàm array_change_key_case() trong PHP là gì?

Hàm array_change_key_case() là hàm trả về một mảng với tất cả key trong dạng chữ hoa hoặc chữ thường.

Cú pháp

Trong đó

array

là mảng cần chuyển đổi

case

là CASE_UPPER or CASE_LOWER (default)

  • CASE_LOWER: Chuyển về dạng chữ thường
  • CASE_UPPER: Chuyển về dạng chữ in hoa.

Lưu ý: FALSE nếu giá trị đưa vào không phải là một mảng.

Ví dụ:

Kết quả: