Khái niệm, định nghĩa Hàm array_change_key_case() trong PHP là gì?

Hàm array_change_key_case() là hàm trả về một mảng với tất cả key trong dạng chữ hoa hoặc chữ thường.

Cú pháp

array array_change_key_case ( array $array [, int $case = CASE_LOWER ] )

Trong đó

array

là mảng cần chuyển đổi

case

là CASE_UPPER or CASE_LOWER (default)

  • CASE_LOWER: Chuyển về dạng chữ thường
  • CASE_UPPER: Chuyển về dạng chữ in hoa.

Lưu ý: FALSE nếu giá trị đưa vào không phải là một mảng.

Ví dụ:

<?php
$input_array = array("FirSt" => 1, "SecOnd" => 4);
print_r(array_change_key_case($input_array, CASE_UPPER));
?>

Kết quả:

Array
(
 [FIRST] => 1
 [SECOND] => 4
)