Khái niệm, định nghĩa Hàm explode trong php là gì?

Hàm explode ( $delimiter , $string) này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter.

<strong>// Chuỗi cần chuyển<br />
$str = 'freetuts.net is a website free for you';
 
// Mỗi khoảng trắng sẽ là một phần tử trong mảng<br />
var_dump(explode(' ', $str));
 
/*Kết quả
array
    0 => 'freetuts.net',
    1 => 'is',
    2 => 'a' ,
    3 => 'website',
    4 => 'free',
    5 => 'for' ,
    6 => 'you' */</strong>