Khái niệm, định nghĩa Hàm file_exists() trong PHP là gì?

Hàm file_exists() trong PHP kiểm tra xem file hoặc thư mục có tồn tại không.

Trả về TRUE nếu file hoặc thư mục được xác định bởi filename là tồn tại, nếu không là FALSE.

Cú pháp:

file_exists($path);

Trong đó $path là đường dẫn đến file đó.

Ví dụ:

<?php
  $path = '/dievn/index.htm';
  
  if (file_exists($path)) {
   echo "FILE có tồn tại";
  }
  else 
  {
   echo "FILE không hề tồn tại";
  }
?>