Khái niệm, định nghĩa Hàm html_entity_decode trong php là gì?

Ngược lại với htmlentities, hàm html_entity_decode($string) này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng.

$str = htmlentities(‘<b>freetuts.net</b>’);
Ví dụ

echo 'Entity: ' . $str . '<br/>'; // kết quả: "Entity: <b>freetuts.net</b>"
echo 'Decode: ' . html_entity_decode($str); // kết quả: "Decode: freetuts.net"