Khái niệm, định nghĩa Hàm htmlentities trong Php là gì?

Hàm htmlentities($str) này chuyển các thể html trong chuỗi $str sang  dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tác dụng nên bạn có thể echo ra bên ngoài).

echo htmlentities('<b>vlo.vn</b>');
// Kết quả <b>vlo.vn</b>