Khái niệm, định nghĩa Hàm hủy trong PHP là gì?

Hàm hủy trong PHP sẽ được gọi khi class đó được hủy. Nó thường dùng để giải phóng tài nguyên của một class và trong một class có thể có hoặc không có phương thức hủy.

 • Để khai báo phương thức hủy trong class thì chúng ta chỉ cần khai báo phương thức có name là __destruct().

VD:

class Foo
{
  public function __destruct()
  {
    echo 'Class Foo được hủy';
  }
}
$foo = new Foo();
//kết quả: Class Foo được hủy

Khi mà một class có đầy đủ phương thức khởi tạo và phương thức hủy thì sẽ như sau:

class Foo
{
  public function __construct()
  {
    echo 'Class Foo được khởi tạo'; 
  }
  public function getMessage()
  {
    echo 'Đây là class Foo';
  }
  public function __destruct()
  {
    echo 'Class Foo được hủy';
  }
}
$foo = new Foo();
//kết quả: Class Foo được khởi tạo
$foo->getMessage();
//kết quả: Đây là class Foo
//kết quả: Class Foo được hủy

Theo toidicodedao