Khái niệm, định nghĩa Hàm hủy trong PHP là gì?

Hàm hủy trong PHP sẽ được gọi khi class đó được hủy. Nó thường dùng để giải phóng tài nguyên của một class và trong một class có thể có hoặc không có phương thức hủy.

  • Để khai báo phương thức hủy trong class thì chúng ta chỉ cần khai báo phương thức có name là __destruct().

VD:

Khi mà một class có đầy đủ phương thức khởi tạo và phương thức hủy thì sẽ như sau:

Theo toidicodedao