Khái niệm, định nghĩa Hàm input trong Python là gì?

Hàm input trong Py là hàm dùng để nhập, nhận dữ liệu từ bàn phím người dùng.

Sử dụng với cú pháp như sau:

input(something)

Trong đó, something là nội dung mà bạn muốn hiển thị trước khi người dùng nhập dữ liệu. Và giá trị mà hàm này trả về chính là giá trị mà người dùng nhập vào.

Ví dụ:

print("Xin chao")
age = input("Tuoi cua bạn la: ")
print("age: " + age) + age)

Kết quả:

Xin chao
Tuoi cua bạn la:  13
age: 13