Khái niệm, định nghĩa Hàm isset() Trong PHP là gì?

Hàm isset() trong php được dùng để kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo trong bộ nhớ của máy tính hay chưa, nếu nó đã khởi tạo (tồn tại) thì sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

Ví dụ: Kiểm tra biến $domain có tồn tại hay không
[[code class="php keyword"]]czoyOlwiaWZcIjt7WyYqJl19[[/code]] [[code class="php plain"]]czo3OlwiKGlzc2V0KFwiO3tbJiomXX0=[[/code]][[code class="php variable"]]czo3OlwiJGRvbWFpblwiO3tbJiomXX0=[[/code]][[code class="php plain"]]czozOlwiKSl7XCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

[[code class="php spaces"]]czo4OlwiwqDCoMKgwqBcIjt7WyYqJl19[[/code]][[code class="php functions"]]czo0OlwiZWNob1wiO3tbJiomXX0=[[/code]] [[code class="php string"]]czozMjpcIlwnQmnhur9uIGRvbWFpbiDEkcOjIHThu5NuIHThuqFpXCdcIjt7WyYqJl19[[/code]][[code class="php plain"]]czoxOlwiO1wiO3tbJiomXX0=[[/code]]

[[code class="php plain"]]czoxOlwifVwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

[[code class="php keyword"]]czo0OlwiZWxzZVwiO3tbJiomXX0=[[/code]][[code class="php plain"]]czoxOlwie1wiO3tbJiomXX0=[[/code]]

[[code class="php spaces"]]czo4OlwiwqDCoMKgwqBcIjt7WyYqJl19[[/code]][[code class="php functions"]]czo0OlwiZWNob1wiO3tbJiomXX0=[[/code]] [[code class="php string"]]czozMzpcIlwnQmnhur9uIGRvbWFpbiBjaMawYSB04buTbiB04bqhaVwnXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]][[code class="php plain"]]czoxOlwiO1wiO3tbJiomXX0=[[/code]]

[[code class="php plain"]]czoxOlwifVwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

 

Sử dụng isset() trong trường hợp nào?

Như bạn biết nếu trong quá trình biên dịch nếu trong code có sử dụng một biến không tồn tại thì trình biên dịch sẽ ngưng xử lý và thông báo lỗi ngay, chính vì vậy thông thường những trường hợp mà ta không chắc chắn là biến đó luôn tồn tại thì trước khi sử dụng hãy kiểm tra nó.