Khái niệm, định nghĩa Hàm len() trong python là gì?

Hàm len() trả về số phần tử trong list. Cho biết độ dài của list đó.

Ví dụ:

name = ["nguyen","anh","hung"]
print(len(name))

Kết quả trả về: 3