Khái niệm, định nghĩa Hàm Number.isFinite() trong Javascript là gì?

Hàm Number.isFinite() là hàm trả về kết quả True nếu là số hữu hạn, nếu ngược lại sẽ trả về False.

Khác với isFinite() sẽ chuyển giá trị về số nguyên, còn hàm Number.isFinite() kiểm tra ngay lập tức, nếu không phải số nguyên sẽ FALSE

Kết quả:

true