Khái niệm, định nghĩa Hàm ord trong Php là gì?

Hàm ord ( $string ) này trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi $string.

echo ord ('Ab');
// kết quả: 65