Khái niệm, định nghĩa Hàm strpos trong Php là gì?

Hàm strpos($str, $chuoi_tim ) tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm thấy.

echo strpos('vlo.vn chào các bạn', 'chào');
// kết quả 13