Khái niệm, định nghĩa Hàm strtolower() trong PHP là gì?

Hàm strtolower() chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Lưu ý: Chức năng này là nhị phân an toàn.

Cú pháp:

strtolower(<em>string</em>)

Ví dụ:

&lt;?php
echo strtolower("Hello WORLD.");
?&gt;

Kết quả:

hello world.