Khái niệm, định nghĩa Hàm ucfirst() trong PHP là gì?

Định nghĩa và cách sử dụng

Hàm ucfirst() chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa.

Cú pháp:

Mô tả
stringBắt buộc. Chỉ định chuỗi để chuyển đổi
Giá trị trả về:Trả về chuỗi được chuyển đổi
PHP Version:4+

Ví dụ

Chuyển đổi ký tự đầu tiên của “hello” sang chữ hoa cho chữ cái đầu tiên

Kết quả: Hello world!