Khái niệm, định nghĩa Hàm var_dump() là gì?

Hàm var_dump()trong PHP sẽ in ra thông tin của biến đó bao gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị biến ấy.

Cú pháp:

var_dump( $bien);

Với $bien là biến mà bạn cần lấy thông tin