Khái niệm, định nghĩa Hằng số __NAMESPACE__ trong PHP là gì?

__NAMESPACE__ lấy tên của namespace hiện tại.

__NAMESPACE__ là hằng số ma thuật – Magic constants