Khái niệm, định nghĩa Hằng số ClassName::class trong PHP là gì?

ClassName::class – tên đầy đủ của một lớp

ClassName::class thuộc bộ Magic constants – Hằng số ma thuật