Khái niệm, định nghĩa HTML là gì?

– HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language ( Hiểu nghĩa là “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản bằng thẻ” ).

– HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình máy tính mà nó là một ngôn ngữ sử dụng các thẻ html để biểu diễn các trang web.

VD: Trong văn bản html thẻ <a> đánh dấu một liên kết đến một tài liệu nào đó, thẻ <p> đánh dấu một đoạn văn, thẻ <h1> đánh dấu một dạng đề mục…tuy nhiên bây giờ chúng ta chưa cần đi sâu vào mấy vấn đề này làm gì, chúng ta sẽ nhắc đến chúng trong những bài viết sau.

– Một tài liệu html tương đương với một trang web. Một tài liệu html diễn tả một trang web.

– Các thẻ html còn được gọi là các phần tử html ( hay các element ).

– Nếu bạn muốn hiểu biết một chút về lập trình web, học html sẽ là bước đầu tiên và không thể bỏ qua.