Khái niệm, định nghĩa htpasswd là gì?

Nếu một thư mục nào đó trên web server có lưu file .htaccess, khi bạn duyệt qua thư mục này, web server sẽ popup một hộp thoại yêu cầu nhập username và mật khẩu giống y như lúc bạn gặp Firewall của VDC! Chỉ khi nào bạn nhập vào một username và mật khẩu đúng, bạn mới có thể xem được trong thư mục đó có những gì?!

Danh sách các username và mật khẩu của .htaccess thường được lưu trong file .htpasswd