Khái niệm, định nghĩa ifInOctets là gì?

ifInOctets là object cho ta biết thông tin về số byte đã nhận được trên một port của thiết bị (hỗ trợ SNMP)