Khái niệm, định nghĩa ifNumber là gì?

ifNumber là object cho biết tổng số port giao tiếp (interface) của thiết bị (hỗ trợ SNMP)