Khái niệm, định nghĩa ifPhysAddress là gì?

ifPhysAddress là object cho ta biết địa chỉ Mac Address của một port của thiết bị (Thiết bị hỗ trợ SNMP)