JSX

JSX (viết tắt của cụm từ JavaScript XML) là một loại cú pháp mở rộng dành cho ngôn ngữ JavaScript viết theo kiểu XML. JSX cung cấp cú pháp ngọt (syntactic sugar) để thay cho câu lệnh React.createElement() trong React.

THÔNG TIN CHÍNH

ReactJS là một thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook nhằm xây dựng giao diện người dùng(UI).

JSX là một phần quan trọng trong ReactJS. JSX giống như một syntax extension giúp code trở lên dễ mượt và dễ đọc hơn.

JSX = Javascript + XML. Nó transform cú pháp dạng gần như XML về thành Javascript. Giúp người lập trình có thể code ReactJS bằng cú pháp của XML thay vì sử dụng Javascript. Các XML elements, attributes và children được chuyển đổi thành các đối số truyền vào React.createElement.

Trên thực tế các trình duyệt ngay cả các trình duyệt mới nhất cũng không hỗ trợ cú pháp của JSX. Do đó source code viết sử dụng JSX cần được biên soạn về JavaScript sử dụng một thư viện có tên là Babel.