Khái niệm, định nghĩa Backend là gì?

Lập trình Backend là thuật ngữ nói về lập trình nền tảng web phía Server. Công việc của nghề này đó là sử dụng các ngôn ngữ lập trình phía Server.

Ngược lại với frontend developer, backend developer sử dụng ngôn ngữ server để có thể xây dựng các đoạn mã code bên trong mang tính quan trọng và bảo mật.

Vậy nhiệm vụ của backend developer là dựa vào giao diện website và yêu cầu chức năng của khách hàng để lập trình thành một website động, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để chạy.

Một số tính chất của backend developer.

  • Có kinh nghiệm trong việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu
  • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình web phía server như PHP hoặc ASP hoặc JSP
  • Dựa vào file HTML mà frontend đã làm để xây dụng hệ thống quản lý website.
  • Họ sẽ biết về HTML và CSS, tuy nhiên về chuyên sâu họ sẽ thua frontend developer.

Theo https://freetuts.net