LAMP

LAMP là chữ viết tắt của các từ  Linux, Apache, MySql, P(PHP, Perl, PyThon) , bộ tứ này thường được sử dụng để phát triển lên một hoặc nhiều máy chủ web động. 

THÔNG TIN CHÍNH

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động.

Bốn phần mềm nói trên tạo thành một gói phần mềm LAMP. Ngoài ra, MySQL có thể được thay thế bằng PostgreSQL để lập thành gói phần mềm LAPP với các khả năng kỹ thuật tương tự.

LAMP đã trở thành một tiêu chuẩn mặc định trong cộng đồng web trong những năm gần đây, sau đây là một số thông tin để giúp bạn hiểu rõ hơn. LAMP là sự kết hợp của Linux + Apache + MySQL + PHP.

  • Linux: Linux là một hệ điều hành. Về mặt nguyên tắc hệ điều hành cũng là một software; nhưng đây là một software đặc biệt được dùng để quản lý, điều phối các tài nguyên (resource) của hệ thống (bao gồm cả hardware và các software khác). Linux còn được gọi là Open Source Unix (OSU).
  • Apache: là phần mềm máy chủ web phổ biến nhất trên mạng. Nó rất an toàn, nhanh chóng, và đáng tin cậy. Chúng ta có thể tùy chỉnh để Apache hỗ trợ các ngôn nhữ web khác nhau như PHP, CGI / Perl, SSL, SSI, ePerl, và thậm chí ASP.
  • MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhanh nhất trên thế giới, nó trở thành cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới vì hiệu suất cao, độ tin cậy cao và dễ sử dụng.
  • PHP được phát triển như là một ngôn ngữ kịch bản trên máy chủ (server-side scripting language). Nó được phát triển bởi Rasmus Lerdorf, và những người khác.