Khái niệm, định nghĩa Lệnh SHOW COLUMNS trong SQL là gì?

Lệnh SHOW COLUMNS hiển thị thông tin về các cột trong một bảng nhất định.

Ví dụ hiển thị thông tin về bảng user:

SHOW COLUMNS hiển thị các giá trị sau cho mỗi cột bảng:

Field: tên cột
Type: kiểu loại cột
Key: Chỉ ra đâu là khóa.
Default: giá trị mặc định được gán cho cột
Extra: có thể chứa bất kỳ thông tin bổ sung nào có sẵn về một cột nhất định