Khái niệm, định nghĩa Lệnh SHOW DATABASES trong SQL là gì?

Lệnh SHOW DATABASES liệt kê tất cả các cơ sở dữ liệu được quản lý bởi máy chủ.