Khái niệm, định nghĩa Lỗi 402 (Payment required) là gì?

Lỗi 402 (Payment required) là mã lỗi yêu cầu trả tiền

Mã lỗi này sẽ được phát triển trong tương lai