Biến $_SERVER trong PHP

11 tháng trước | B
Biến $_SERVER là một mảng chứa thông tin như header, path, và vị trí script. Các entry trong mảng này được tạo bởi Web Server. Sẽ không ...