Hàm apc_bin_loadfile trong PHP

1 năm trước | H
Hàm apc_bin_loadfile – Nạp một dữ liệu nhị phân từ một tệp tin vào tệp tin APC / bộ nhớ cache của người dùng Cú pháp: ...