IETF (Internet Engineering Task Force)

1 năm trước | I
IETF (viết tắt của Internet Engineering Task Force) tạm dịch là Lực Lượng Quản Lý Kỹ Thuật. Đây là một nhánh của IAB, bao gồm hơn 80 ...