Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS

9 tháng trước | L
Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS là một tập hợp có thứ tự các nhãn gắn theo gói để truyền tải thông tin về nhiều FEC mà gói nằm ...