LSR (Label switch Router)

2 tháng ago in L
LSR (Label switch Router) là thiết bị (Router hay Switch) sử dụng trong mạng MPLS để chuyển các gói tin bằng thủ tục phân phối nhãn. Có ...