Programmer (Lập trình viên)

2 năm trước | P
Programmer (Lập trình viên) là người cung cấp chính xác các logic tới coder để các coder viết code yêu cầu máy tính làm việc theo yêu ...