Intent (liên lạc)

3 năm trước | I
Intent (Android) là công cụ để trao đổi thông điệp giữa các thành phần của ứng dụng cũng như giữa các ứng dụng. Intent được dùng để ...