SELECT trong SQL

1 năm trước | S
Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Kết quả được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả. ...