SRV (service)

3 năm trước | S
SRV (service) xác định những dịch vụ như những directory service Cú pháp: {IP-address} IN PTR {host-name}