session_start() trong PHP

7 tháng ago in S
Dòng lệnh session_start() sẽ đăng ký phiên làm việc của người dùng trên Server, đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu ...