Lệnh SHOW COLUMNS trong SQL

10 tháng trước | L
Lệnh SHOW COLUMNS hiển thị thông tin về các cột trong một bảng nhất định. Ví dụ hiển thị thông tin về bảng user: SHOW COLUMNS FROM user ...