Lệnh SHOW COLUMNS trong SQL

1 năm trước | L
Lệnh SHOW COLUMNS hiển thị thông tin về các cột trong một bảng nhất định. Ví dụ hiển thị thông tin về bảng user: ...