Universal Windows Platform

1 năm trước | U
UWP(Universal Windows Platform ) là một cấu trúc ứng dụng thống nhất giữa các nền tảng được tạo bởi Microsoft và được giới thiệu lần ...