View trong SNMP

1 năm trước | V
Khi manager có read-community thì nó có thể đọc toàn bộ OID của agent, tuy nhiên agent có thể quy định chỉ cho phép đọc một số OID có ...