Khái niệm, định nghĩa Magic methos trong php là gì?

Magic methos trong php là những phương thức rất đặc biệc trong PHP bởi Magic methos có nhiệm vụ bắt một sự kiện (event) nào đó khi chúng ta thao tác tới đối tượng.

Thông thường mỗi magic method sẽ được kích hoạt (trigger) ở một sự kiện nào đó mà ta tác động vào đối tượng. Ví dụ hàm __get() và __set() sẽ được gọi khi ta tiến hành gán hay lấy giá trị của các thuộc tính trong đối tượng. Và vì nó có tính đặc biệt nên bạn dễ dàng nhận biết nó qua hai dấu gạch dưới (__), nghĩa là tất cả các phương thức Magic methods đều có tên bắt đầu bằng hai dấu gạch dưới. Sau đây là danh sách các magic methods:

 • __construct(), hàm khởi tạo, được gọi khi khởi tạo mới đối tượng
 • __destruct(), hàm hủy, được gọi khi đối tượng bị hủy
 • __get(), hàm getter, được gọi khi lấy giá trị của thuộc tính
 • __set(), hàm setter, được gọi khi gán giá trị cho thuộc tính
 • __call(), hàm call, được gọi khi ta gọi đến một phương thức không tồn tại trong đối tượng
 • __callStatic(), hàm call static, được gọi khi ta gọi đến một phương thức tĩnh không tồn tại trong đối tượng
 • __isset()
 • __unset()
 • __sleep()
 • __wakeup()
 • __toString()
 • __invoke()
 • __set_state()
 • __clone()
 • __debugInfo()

Theo freetuts