Khái niệm, định nghĩa Network element là gì?

Network element  là các thiết bị, máy tính, hoặc phần mềm  tương thích SNMP và được quản lý bởi network management station. Như vậy element bao gồm device, host và application.