Khái niệm, định nghĩa Ngôn ngữ có kiểu yếu là gì?

Ngược lại ngôn ngữ kiểu mạnhngôn ngữ có kiểu yếu là ngôn ngữ mà không quá khắt khe trong các quy tắc về kiểu hoặc cho phép một cơ chế tường minh để xử lý các vi phạm. Thường nó cho phép hành xử các biểu hiện chưa được định nghĩa trước, các vi phạm về sự phân đoạn (segmentation), hay là các biểu hiện không an toàn khác khi mà các kiểu bị gán giá trị một cách không đúng.

C, ASM, C++, Tcl và Lua là các ví dụ của ngôn ngữ có kiểu yếu.