Khái niệm, định nghĩa PDU (Protocol Data Unit) trong SNMP là gì?

SNMP chạy trên nền UDP. Cấu trúc của một bản tin SNMP bao gồm : version, community và data. Phần Data trong bản tin SNMP gọi là PDU (Protocol Data Unit). SNMPv1 có 5 phương thức hoạt động tương ứng 5 loại PDU.

Tuy nhiên chỉ có 2 loại định dạng bản tin là PDU và Trap-PDU; trong đó các bản tin Get, GetNext, Set, GetResponse có cùng định dạng là PDU, còn bản tin Trap có định dạng là Trap-PDU.