Khái niệm, định nghĩa Port Mapping là gì?

Port mapping thực ra đơn giản chỉ là quá trình chuyển đổi số port mặc định của một dịch vụ nào đó đến 1 số khác.

Ví dụ Port mặc định của WebServer là 80, nhưng thỉnh thoảng có lẽ bạn vẫn thấy http://www.xxx.com:8080, 8080 ở đây chính là số port của host xxx nhưng đã đuợc người quản trị của host này “map” từ 80 thành 8080.