Khái niệm, định nghĩa Prado Framework là gì?

Prado là php framework mã nguồn mở, định hướng đối tượng và sự kiện trong lập trình. Tên PRADO là từ viết tắt của từ “PHP Rapid Application Development Object-oriented”.
Trang chủ website: http://www.pradosoft.com/
Link download: http://www.pradosoft.com/download/
Link tài liệu: http://www.pradosoft.com/documentation/