Khái niệm, định nghĩa Project là gì?

Dự án (Project) là một sư nỗ lực thực hiện một nhiêm vụ trong một giai đoan thời gian nhất định, và khi kết thúc thời gian định trước cần phải xác định được 1 kết quả rõ ràng (dù đó là thành công hay thất bại).

Mục tiêu của dự án có thể là một sản phẩm, dịch vụ … Sản phẩm đầu ra của dự án có thể mang giá trị vô hình hoặc hữu hình. Việc kết thúc dự án có thể từ nhiều nguyên nhân, yếu tố: khách hàng, nhà tài trợ hoặc người điều hành…).

Thời gian của dự án có thể thay đổi, tuy nhiên thời gian dự án phải được xác định: điểm bắt đầu, điểm kết thúc (thời gian kết thúc dự án có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế).